VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
HỆ THỐNG TỔ CHỨC
 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CÁC CẤP HỘI (13/05/2011 09:55 AM)

* HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN CỦA CÁC CẤP HỘI

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gồm 4 cấp:

a. Cấp Trung ương;

b. Cấp tỉnh (bao gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương);

c. Cấp huyện (bao gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương);

d. Cấp cơ sở (bao gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn và tương đương).

2. Trung ương Hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn có tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Điều 10, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam thông qua tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

* CƠ QUAN LÃNH ĐẠO VÀ CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH CÁC CẤP HỘI

1. Cơ quan lãnh đạo các cấp Hội:

a. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc.

b. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp Hội là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên của cấp đó.

c. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo mỗi cấp Hội là Ban Chấp hành cùng cấp.

d. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Thường vụ cùng cấp.

2. Cơ quan chuyên trách các cấp Hội:

Trung ương Hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Thường vụ cùng cấp.

Điều 11, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam thông qua tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

* CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH HỘI LHPN TỈNH NGHỆ AN

gồm 4 Ban chuyên môn và Văn phòng:

Ban Chuyên môn, Văn phòng

Điện thoại

1. Ban tổ chức - Kiểm tra

02383.565.417

2. Ban Tuyên giáo - CSLP

02383.590082 và 02383.592.991

3. Ban Gia đình - Xã hội

02383.590.083

4. Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

02383.590.091

5. Văn phòng

02383.5656423 và 02383.844.192

 

 

 |  Đầu trang